horario

 

                                        CURSO-TALLER PLANEA 2018    

 

                                                             TURNO MATUTINO

                                                  

                                                                            TURNO VESPERTINO